Einde van kernenergie vzw
Fin du nucléaire asbl
Ende der Atomkraft asbl

  

Word eiser
De engagementen van de eiser

  PDF voor afdruk op papier :

Een samenvatting van de oproep en van dit document (2 pagina's)

Context

Individuele eisers leggen bij de rechtbank van eerste aanleg een “gezamenlijke” aanklacht neer tegen de herstart van de reactoren T2 en D3 (Tihange 2 en Doel 3) waarvan de drukvaten duizenden scheurtjes vertonen.

Onder “eiser” verstaan we elke persoon die ten persoonlijke titel zich engageert in de concretisering van de neerlegging van deze aanklacht.

Formeel is vanuit juridisch oogpunt nog niemand een eiser, aangezien de aanklacht nog niet werd neergelegd. En uiteindelijk zullen slechts enkelen van de “eisers” het effectief worden, gezien de hoge procedurele kosten voor de werving van elkeen van de effectieve eisers.

Bekendmaking van de oproep

Eke eiser engageert zich om de oproep van het initiatief noT2D3.be zo ruim mogelijk bekend te maken, in het bijzonder de vraag naar giften. De oproep en het document dat u op dit moment leest, zijn beschikbaar op de website, in PDF-formaat, klaar voor afdruk.

Operatie Word Eiser

Elke eiser engageert zich om mensen in zijn kennissenkring te overtuigen om eiser te worden. Indien elk van de actuele eisers op z'n minst twee personen kon overhalen om zich aan te sluiten bij de aanklacht, enzovoorts, zou het financiële doel zonder slag of stoot bereikt worden, om nog niet te spreken van het media-effect en van de politieke druk die een groter aantal eisers kan uitoefenen.

Financieel engagement

Ongetwijfeld beseft u dat het neerleggen van een aanklacht tegen de herstart van de reactoren kostelijk zal zijn, in de grootteorde van 40.000 tot 50.000 €.

Het is waarschijnlijk dat de inzameling van giften niet zal volstaan; de eisers dienen dus zelf bij te dragen, omdat we er ons allemaal van bewust zijn. Elke eiser wordt verzocht om volgens zijn eigen motivatie en middelen in twee etappes een financiële bijdrage te leveren. Dit teneinde het bedrag te kunnen schatten waarop we kunnen rekenen op het moment van de beslissing om al dan niet een aanklacht neer te leggen.

1) Het storten van een eerste bijdrage op de bankrekening van het initiatief noT2D3.be met de vermelding “Eerste bijdrage eiser” (Bankrekening).

2) Het preciseren uit welk bedrag zijn tweede bijdrage zou bestaan, een bijdrage die er naargelang de behoeften later aan te pas zou komen.

Elke eiser zal het bedrag van zijn twee bijdragen meedelen (zie hieronder: In te vullen documenten).

Opmerking : Indien u erop rekent om minder dan 50 € bij te dragen, willen we u bedanken om eerder te kiezen voor een gift. Dit teneinde de administratieve kosten te vermijden die een té groot aantal eisers zouden vertegenwoordigen (in geval van betaling van 50 € per eiser zou men het beheer moeten kunnen verzekeren van 1.000 eisers voor het behalen van de vereiste som).

Moreel engagement

De aanklacht zal worden neergelegd op naam van enkele personen waarvan het aantal noodzakelijkerwijs ingeperkt is om de gerechtelijke kosten tot een minimum te beperken, gezien het werven van elke effectieve eiser 700 € kost. De andere eisers zullen op een complementaire wijze worden ingeschreven in de aanklacht die hen slechts verplicht tot een marginale financiële verantwoordelijkheid en tot geen enkele gerechtelijke kost. Het is dus van belang dat deze laatsten zich solidair verklaren met de eersten. Elke eiser, effectief of niet, engageert zich

1. indien nodig, om een tweede bijdrage te storten, zoals hierboven aangegeven

2. en, indien het totaal van de giften en bijdragen onvoldoende zou zijn, om een derde keer bij te dragen in verhouding met zijn twee eerste bijdragen. (1)

Terugbetaling van de bijdragen

Aan het einde van de procedure(s) zal het eventuele surplus van de bijdragen worden terugbetaald aan elke eiser naar verhouding van zijn deel. (2)

Het surplus zou belangrijk kunnen zijn in het geval dat de aanklacht onontvankelijk zou worden verklaard, wat inhoudt dat er geen expertisekosten zijn.

De bijdragen zullen worden terugbetaald in hun volledigheid als de eisers uiteindelijk zouden beslissen om geen aanklacht neer te leggen op basis van het financiële risico.

De 2 in te vullen documenten om eiser te worden

1. Het formulier voor persoonlijke gegevens (kies een van deze twee formaten):

formaat XLS (indien u MS Office gebruikt – Excel)

formaat ODS (indien u Libre Office of een equivalent gebruikt)

Per e-mail te versturen naar het adres req

2. Het verzoek aan de advocaat, een aan te vullen en te ondertekenen document:

formaat DOC (MS Office – Word)

formaat ODT (Libre Office of een equivalent)

Te verzenden:

– hetzij gescand per e-mail met het eerste document naar het adres req

– hetzij met de post naar het volgende adres: Leona Maes, Saffierstraat 176, 2600 Berchem

Voor meer informatie

E-mail: req
Tel.: 03 877 13 17

__

(1) Bij voorbeeld, laten we volgend geval aannemen (vanuit het oogpunt van de rekenkunde):

– 60 eisers die elk 400 € hebben bijgedragen (bijdragen 1 en 2)

– 90 eisers die elk 200 € hebben bijgedragen (bijdragen 1 en 2)

– Totaal van de bijdragen: 42.000 €

– Uitgave: 50.000 € (zijnde een overschrijding van 8.000 €)

Elke eiser die 400 € heeft bijgedragen zou een supplement van 76 € moeten geven. Een eiser die 200 € heeft bijgedragen zou een supplement van 38 € moeten geven.

(2) Zoals in het bovenstaande voorbeeld maar met een uitgave van 34.000 € (zijnde een surplus van 8.000 €): een eiser die 400 € heeft bijgedragen heeft een terugbetaling in het vooruitzicht van 76 €, terwijl de eiser die 200 € heeft bijgedragen een som van 38 € zal terugbetaald worden.