Fin du nucléaire

Einde van kernenergie — Ende der Atomkraft

Demonstratie in Brussel op 26 april
Voor de onmiddelijke sluiting van de 5 gevaarlijkste Belgische kernreactoren

  

Demonstratie in Brussel op 26 april
voor de onmiddelijke sluiting van de
5 gevaarlijkste Belgische kernreactoren

De demonstratie wordt gehouden op de verjaardag van de ramp in Tsjernobyl van 26 april 1986.
Een soortgelijke actie zal gelijktijdig in Keulen plaatsvinden.

Tijdschema

Procedure

Rond 16.00 uur marcheren de demonstranten in processie (in één stoet) voor het hoofdkwartier van Engie-Electrabel op 400 m van het station.

Aan het einde van de demonstratie worden alle aanwezigen uitgenodigd om 1 minuut op de grond te gaan liggen om de gevolgen van een ernstig nucleair ongeval te bespreken; het begin en einde van deze laatste actie wordt aangegeven door sirene en megafoon.

Er zijn geen toespraken gepland aan het einde van het evenement. Neem borden en banieren mee om Engie en de politieke autoriteiten onze eisen te laten zien, en eventueel wat er nodig is om op de grond te liggen.

Argumentarisch :

Promotie

Druk indien mogelijk zwart-witte folders en posters af op intens geel papier.

Ondersteuning

Schrijf ons aan als u op enigerlei wijze kunt helpen bij het organiseren van het evenement (voor en/of op dezelfde dag).

Stuur de informatie door naar de vereniging(en) waarvan u lid bent. Dank u wel.

Organisatie : Fin du nucléaire asbl et Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie.

Nucleair en Klimaat

De werking van een reactor zelf genereert slechts een kleine hoeveelheid broeikasgassen (BKG's). Maar de nucleaire sector kent nog vele andere fases, die allemaal veel fossiele energie vergen en dus broeikasgassen uitstoten, voornamelijk: ertswinning, verbrijzeling, raffinage, uraniumverrijking, bouw en ontmanteling van elektriciteitscentrales, conditionering en afvalopslag. .

Kernenergie genereert ongeveer 8 keer meer broeikasgassen dan windenergie per geproduceerde eenheid energie. Dit is een gefundeerde verklaring, ook al zijn er voor verschillende stadia van de nucleaire levenscyclus geen gegevens beschikbaar of zeer onzeker: verrijking, ontmanteling en afvalbeheer gedurende meer dan 100.000 jaar. Voor uraniumverrijking verbruikt de wereldwijde nucleaire industrie jaarlijks 150.000 ton fluor en chloor in verschillende vormen, die broeikasgassen kunnen vormen met een veel hoger opwarmingspotentieel dan kooldioxide (CO 2). Wat gebeurt er met hen? Wat is de verhouding die vrijkomt in de atmosfeer? Er zijn geen toegankelijke gegevens om deze vragen te beantwoorden.

Voor één enkele reactor van 1 GW is een jaarlijkse winning van ongeveer 200.000 ton erts* nodig, een hoeveelheid die naar verwachting zal toenemen naarmate het erts dat wordt gewonnen steeds minder geconcentreerd is. De extractie-, maal- en raffinagefasen zullen dus steeds meer broeikasgassen produceren. Over enkele decennia zal de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per nucleaire kWh het niveau van de fossiele kWh overschrijden.

__
* Hieraan moet "steriel afval" worden toegevoegd, d.w.z. afval dat wordt gewonnen maar niet verwerkt, aangezien het uraniumgehalte te laag is voor industriële exploitatie. Dit levert 800.000 ton extra op, wat neerkomt op een jaarlijks totaal van 1 miljoen ton door GW nucléaire gewonnen gesteente, althans gebaseerd op gegevens van uraniumwinning in Frankrijk (bron: IRSN).

Om verder te gaan: Climate change and nuclear power, Jan Willem Storm van Leeuwen, 2017, 85 pagina's.